Proeftuin Ontharding “Boer ruimt veld” (2019-2021)

Tristan Claus & Hans Leinfelder (P.PUL), Boerenbond, ILVO, Voorland

Deze proeftuin voor ontharding, gesubsidieerd door het Departement Omgeving-Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten van de Vlaamse overheid, ambieert de volledige ontharding van vrijkomende landbouwsites met het oog op het hergebruik ervan door de professionele land- en tuinbouw. Verharde boerderijen worden zo productieve landerijen. Hiermee levert deze proeftuin een bijdrage aan de doelstelling “Robuuste open ruimte” uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: het terugdringen met minstens 1/5 tegen 2050 van de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos; de afname van het aandeel landbouwgebied dat niet door de professionele landbouw wordt gebruikt; en het nadenken over het hergebruik van voormalige leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen of andere bestaande zonevreemde bebouwing en ontwikkelingen in de open ruimte.